CLOUDOVÁ STRATEGIE

Ověřte si reálnou přínosnost cloudu právě pro Vaši společnost

PROBLÉMY PODNIKŮ

 • Denně spolupracujeme se společnostmi, které bojují s cloudovou transformací a často je to boj kvůli chybějící dlouhodobé cloudové strategii.
 • Podniky, které nemají cloudovou strategii řízenou v souladu se svou celopodnikovou strategií, zvyšují riziko selhání či nenaplnění očekávání a zbytečných investic do IT.
 • Vidíme, že posouvání se z jedné kapitálové investice do IT na druhou nebývá dlouho udržitelné a postrádá výhody systémové integrace a harmonizované správy.
 • Investice často nebývají vhodně sladěny s podnikovými cíli.
 • Cloud, Digitalizace, AI jsou komplexní témata, času a znalostí bývá málo – a je třeba k nim přistupovat s dlouhodobou koncepcí.
 • Mnoho podniků nemá přesné povědomí o stávajícím stavu IT a nejsou schopni si ujasnit priority a stanovit odpovídající cloudovou strategii v daném kontextu.
 • Bezpečnostní rizika často bývají nepojmenována a nemitigována.

JAK TO DĚLÁME

 • Vybudujeme cloudovou strategii pro našeho zákazníka pomocí workshopů, analýzy stávajících aplikací a infrastruktury a spolupráce s IT a stakeholdery.
 • Společně se zákazníkem vytvoříme analýzu rámcové návratnosti investice pro cloudovou transformaci založenou na TCO modelu.
 • Doporučíme, jak naložit s jednotlivými aplikacemi, infrastrukturou a platformami a jasně artikulujeme výhody. Validujeme postup na dohodnutém příkladu.
 • Se zákazníkem identifikujeme a vybereme strategické priority a nastavíme akční plán vpřed.
 • Pomůžeme zákazníkovi navrhnout a implementovat cloudový operační model a zaškolíme týmy i stakeholdery v problematice cloudového modelu a způsobu práce.
 • Pomůžeme zákazníkovi identifikovat správný model nákupu cloudových služeb a souvisejících IT požadavků.
 • Naše práce je založena na agilním způsobu práce, agilních nástrojích pro projektové a servisní řízení a vzájemné důvěře.